cat

M'interessa la fotografia com a contemplació, també com a forma vital d'aproximació i descobriment de l'entorn. Entesa en aquest sentit, la fotografia és una pràctica lenta que em permet prendre consciència de la realitat i del present. En els projectes tracto els conceptes d'espai, temps, buit, ple i les relacions que s'estableixen entre ells a partir de la influència de la llum, la qual els determina i modifica contínuament.

En la presa d'imatges no busco un instant decisiu, sinó que, pel contrari, tan el moment anterior com el següent poden tenir igual significació. De fet, mitjançant la suma o conjunt de moments puc aprofundir en fenòmens que es repeteixen de forma cíclica. Intento expressar-me a través d'un llenguatge basat en l'apreciació de variacions i moviments mínims. M'atreu la idea d'explorar allò que fàcilment podria passar inadvertit, doncs aquesta recerca em porta a reflexionar sobre la percepció i el propi acte de mirar.

cast

Me interesa la fotografía como contemplación, también como forma vital de aproximación y descubrimiento del entorno. Entendida en este sentido, la fotografía es una práctica lenta que me permite tomar conciencia de la realidad y del presente. En los proyectos trato los conceptos de espacio, tiempo, vacío, lleno y las relaciones que se establecen entre ellos a partir de la influencia de la luz, la cual los determina y modifica continuamente.

En la toma de imágenes no busco un instante decisivo, sino que, por el contrario, tanto el momento anterior como el siguiente pueden tener igual significación. De hecho, mediante la suma o conjunto de momentos puedo ahondar en fenómenos que se repiten de forma cíclica. Intento expresarme a través de un lenguaje basado en la apreciación de variaciones y movimientos mínimos. Me atrae la idea de explorar lo que fácilmente podría pasar inadvertido, pues esa búsqueda me lleva a reflexionar sobre la percepción y el propio acto de mirar.

fr

Je suis intéressée par la photographie comme contemplation, aussi comme forme vitale de rapprochement et découverte de l'environnement. Comprise dans ce sens là, la photographie est une pratique lente, qui me permet de prendre conscience de la réalité et du présent. Dans les projets, je traite les concepts d'espace, temps, vide, plein et les rapports qui s'établissent parmi eux à partir de l'influence de la lumière, laquelle les détermine et modifie continuellement.

Dans la prise d'images, je ne cherche pas un instant décisif, mais par contre, autant le moment précédent que le suivant peuvent avoir pareille signification. En fait, à travers de la somme ou de l'ensemble de moments je peux approfondir dans phénomènes qui se repètent de façon cyclique. J'essaie de m'exprimer à travers d'un langage basé sur l'appréciation de variations et mouvements minimes. Je suis attirée par l'idée d'explorer ce qui couramment pourrait passer inaperçu, car cette recherche me mène à réfléchir sur la perception et l'acte-même de regarder.