Dancing Kosmos!

Exchange between visual arts and the arts of movement. Performative activity in collaboration with Artús Porta, free dance teacher. Approach to the Kosmos project not only throught the sight, but setting in motion the whole body. Reception: Thursday, July 7, 6 PM, Museu Abelló, Mollet del Vallès. 

Intercanvi entre les arts visuals i les arts del moviment. Activitat performativa en col·laboració amb Artús Porta, animador de dansa lliure. Aproximació al projecte Kosmos no només mitjançant la vista, sinó posant en marxa tot el cos. Data: Dijous 7 de juliol, a les 6 de la tarda, al Museu Abelló, Mollet del Vallès.

© Marta Ribas

©Marta Ribas

© Marta Ribas

©Marta Ribas